Algemene Voorwaarden websites van Jaarbeurs BV

Deze website is eigendom van Jaarbeurs BV te Utrecht. Bij het bezoek en gebruik van alle producten en diensten van deze website zijn de volgende Algemene voorwaarden van kracht.


1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Account Het gratis lidmaatschap op grond waarvan de Geregistreerde toegang krijgt tot de interactieve onderdelen, producten en diensten van Deze Website.
Content Alle via Deze Website toegankelijke gegevens en bestanden van de Redactie of de Geregistreerden zoals artikelen, opinies, reacties, advertenties, illustraties, video's en foto's.
Inloggegevens De loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
Geregistreerde De natuurlijke persoon die van Jaarbeurs een Account heeft ontvangen.
Malware Een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
Sanctie Een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van de Geregistreerde.
Deze Website Het geheel van webpagina's, software, databanken, services en door de Redactie geplaatste Content gekoppeld aan de in de url van deze pagina genoemde domeinnaam (Computable.nl, Computable.be of Channelweb.nl) en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten van Jaarbeurs.
Whitepapers De dienst binnen Deze Website waarmee Geregisteerden gratis items (whitepapers, cases, rapporten, onderzoeken en video's), kunnen downloaden.
Redactie De vaste redactionele medewerkers van Deze Website.
Jaarbeurs Jaarbeurs BV, de eigenaar van Deze Website, gevestigd en kantoorhoudende te (3521 AL) Utrecht aan het Jaarbeursplein 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24336864.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Jaarbeurs en de Geregistreerde en op ieder gebruik van Deze Website door de Geregistreerde.

2.2 Jaarbeurs mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De Geregistreerde wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op Deze Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de Geregistreerde ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van Deze Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.


3 Registratie voor een Account

3.1 Een sitebezoeker kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Jaarbeurs.

3.2 Het Account komt tot stand nadat Jaarbeurs een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door de sitebezoeker opgegeven e-mailadres waarmee de sitebezoeker zijn Account kan activeren.

3.3 Jaarbeurs behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij duidelijke aanwijzingen dat het om een fake-account gaat of omdat er een onvolledige of onjuiste naam is opgegeven.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. de Geregistreerde staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 De Geregistreerde zal Jaarbeurs onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.


4 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

4.1 De Geregistreerde dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik vanDeze Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door de Redactie mag worden verwacht van een zorgvuldige Geregisteerde.

4.2 In het bijzonder zal de Geregistreerde:

 1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 3. alle op Deze Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen;
 4. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Jaarbeurs of derden;
 5. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Geregistreerden of bezoekers van Deze Website;
 6. geen spam, Malware of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Geregistreerden of bezoekers van Deze Website;
 7. geen Content van Deze Website of van andere Geregistreerden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 8. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) Deze Website en Content van Geregistreerden gebruiken;
 9. de beveiliging van Deze Website niet ontwijken of verwijderen;
 10. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.

4.3 De Geregistreerde is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op Deze Website wordt geplaatst.

4.4 De Geregistreerde erkent dat de Redactie niet verplicht is om actief Content van Geregistreerden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op Deze Website te controleren of te monitoren. Jaarbeurs staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Geregistreerden.

4.5 Indien de Redactie vaststelt dat bepaalde Content van Geregistreerden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan de Redactie dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. De Redactie mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van Deze Website te waarborgen. De Redactie zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 De Geregistreerde mag (ter uitsluitende beoordeling van de Redactie) geen Content op Deze Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, bedreigend, gewelddadig, racistisch, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin producten of diensten wordt gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Geregistreerden of bezoekers van Deze Website schendt;
 4. waarin gegevens, foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin een overdaad aan taalfouten en/of hoofdletters en/of vraag- en uitroeptekens staat.

4.7 Indien de Geregistreerde meent dat een andere Geregistreerde of een bezoeker van Deze Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij de Redactie hiervan op de hoogte stellen.


5 Whitepapers

5.1 Geregistreerden hebben de mogelijkheid gratis items te downloaden uit het aanbod van Whitepapers, mits zij daarvoor de vereiste gegevens hebben ingevuld in hun Account.

5.2 Whitepapers bevat zowel door de Redactie ingebrachte als door derde, al dan niet als onderdeel van een betaalde campagne, aangeboden items.

5.3 Indien een Geregistreerde een item downloadt, heeft Jaarbeurs het recht bepaalde gegevens uit het Account van de Geregistreerde eenmalig te verstrekken aan de leverancier van het item. Het betreft hier de gegevens: e-mailadres, naam, geslacht, functie, bedrijf, bedrijfsadres, zakelijk telefoonnummer, soort organisatie,carrièreniveau en rol bij aankoopproces.

5.4 De leverancier van het item mag daarna de Geregistreerde via deze gegevens benaderen betreffende het onderwerp van dat item.

6 Sancties

6.1 De Redactie kan een Sanctie opleggen aan de Geregistreerde indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Onverminderd enig andere recht van Jaarbeurs  op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien de Geregistreerde in strijd handelt met artikel 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden, de Redactie gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 1. door de Geregistreerde geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
 2. de Geregistreerde de toegang tot Deze Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
 3. de Account van de Geregistreerde op te heffen.

6.3 Jaarbeurs is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Geregistreerde in verband met een opgelegde Sanctie.


7 Rechten en verplichtingen van Jaarbeurs

7.1 Jaarbeurs zal zich inspannen om Deze Website ter beschikking te stellen aan de Geregistreerde. Jaarbeurs garandeert niet dat Deze Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

7.2 Jaarbeurs behoudt zich het recht voor om:

 1. Deze Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van Deze Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

7.3 Jaarbeurs garandeert niet dat Deze Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat Deze Website actueel, compleet of accuraat is.

7.4 Jaarbeurs is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Geregistreerden. De Content van Geregistreerden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerden of derden en Jaarbeurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op Deze Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Jaarbeurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Deze Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.


8 Licentie en intellectuele eigendom

8.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt de Geregistreerde in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op Deze Website en de door de Redactie geplaatste Content berusten uitsluitend bij Jaarbeurs of haar licentiegevers.

8.3 De Geregistreerde mag de op Deze Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van Deze Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) Deze Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jaarbeurs en/of de betreffende Geregistreerde.

8.4 Door het plaatsen van Content op Deze Website:

 1. verleent de Geregistreerde onherroepelijk toestemming aan Jaarbeurs om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via Deze Website of andere online of print media, gelieerd aan Jaarbeurs;
 2. verleent de Geregistreerde toestemming aan andere Geregistreerden en bezoekers van Deze Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft de Geregistreerde toestemming aan Jaarbeurs voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en
 4. doet de Geregistreerde, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

8.5 De Geregistreerde garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. de Geregistreerde vrijwaart Jaarbeurs, de Redactie en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de Geregistreerde geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.


9 Privacy

9.1 Jaarbeurs verwerkt de persoonsgegevens van de Geregistreerde die nodig zijn voor het in stand houden van Deze Website en het verlenen van diensten aan de Geregistreerde. Jaarbeurs heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in  het elders op Deze Website gepubliceerde privacybeleid. de Geregistreerde geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

9.2 De Geregistreerde staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat de Geregistreerde er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op Deze Website te publiceren.

9.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag de Geregistreerde geen persoonsgegevens van andere Geregistreerden verwerken of anderszins gebruiken. Het is de Geregistreerde in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.


10 Opheffen Account

10.1 De Geregistreerde kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van Deze Website gebruik wenst te maken. de Geregistreerde dient dit per e-mail aan de Redactie kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

10.2 Door de Geregistreerde geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd.

10.3 De Redactie heeft het recht het Account van de Geregistreerde op te heffen indien de Geregistreerde gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

10.4 Jaarbeurs is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Geregistreerde in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.


11 Aansprakelijkheid

11.1 Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van de Geregistreerde of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) Deze Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Jaarbeurs.

11.2 De Geregistreerde die handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Jaarbeurs voortvloeiende schade.

11.3 De Geregistreerde vrijwaart Jaarbeurs, de Redactie en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door de Geregistreerde van Deze Website, dan wel door het niet nakomen van de Geregistreerde van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.


12 Overmacht

12.1 Jaarbeurs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Jaarbeurs ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Geregistreerde het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Jaarbeurs tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.


13 Varia

13.1 De Geregistreerde is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Redactie aan een derde over te dragen. Jaarbeurs mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal de Geregistreerde daarvan op de hoogte stellen.

13.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

13.3 De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

13.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Jaarbeurs en de Geregistreerde, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

13.5 Behalve bovenstaande Algemene Voorwaarden, zijn op alle commerciële aanbiedingen en transacties met betrekking tot deze site tevens de Algemene Verkoopvoorwaarden van Jaarbeurs van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 september 2015.Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-03-05T12:31:00.000Z


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.